☎ 994224

Поддержка сайта: А.Бакута.
Copyright © 2006г
Все права защищены
e-mail: akschool-11@yandex.ru
Услуги программиста. Web-сайты, восста­новление ОС, установка лицензионного ПО, настройка интернета и локальных сетей. Мониторинг учебной и педагогической деятельности. Контактные телефоны:
тел. 994224
сот. +77085164502
WhatsApp. +77055371064
Поддержка сайта
Поиск по сайту:
◄ 8:44 07.05.2020 ► Ақтөбе облысының білім басқармасы облыстың білім беру ұйымдарының педагогикалық кадрларға қажеттілігі туралы ақпарат ұсынады. Тілек білдірушілер білім бөлімінің кадрлар жөніндегі маманына жүгіне алады. (Ақтөбе қаласы)
Управление образования Актюбинской области представляет информацию о потребности организаций образования области в педагогических кадрах. Желающие могут обратиться к специалисту по кадрам отдела образования (город Актобе)
◄ 8:04 07.05.2020 ► Ақтөбе облысының білім басқармасы облыстың білім беру ұйымдарының педагогикалық кадрларға қажеттілігі туралы ақпарат ұсынады. Тілек білдірушілер білім бөлімінің кадрлар жөніндегі маманына жүгіне алады. (Ақтөбе облысы)
Управление образования Актюбинской области представляет информацию о потребности организаций образования области в педагогических кадрах. Желающие могут обратиться к специалисту по кадрам отдела образования (Актюбинская область)
Образовательные ресурсы Интернета:


12:16 15.03.2018
Электрондық оқулықтар
9:25 20.10.2017
Қазақстан Республикасының Ұлттық Кiтапханасы
8:42 17.03.2018
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы
9:18 17.03.2018
Үлкен электронды кітапхана
14:05 09.10.2017
Техникалық және кәсіптік білімді орталығы
18:11 09.10.2017
«Болашақ» бағдарламасының түлектері
14:35 10.10.2017
Геометрия, алгебра пәндерінен сабақ
17:28 03.03.2014
Моншақ-алма
11:36 15.09.2014
«Школа 2100»
14:48 06.03.2014
Республи­канская научно-техническая библиотека
13:44 05.03.2014
Образова­тельный портал "Учеба"
12:18 21.02.2014
Как научить ребенка делать выбор?
8:25 20.10.2017
Стихи и сказки для малышей
12:15 02.05.2015
Математика для школьников
9:55 05.01.2015
Устные матема­тические олимпиады
10:33 28.09.2014
Социальная сеть читателей книг
9:22 23.11.2014
Научно-образо­вательные Интер­нет-ресурсы МГУ
10:20 14.06.2015
Электронная библи­отека bookz.ru
6:58 30.11.2014
Научная Библиотека Физического Факультета МГУ
7:59 03.08.2014
Детский журнал "Филиппок"
22:48 02.07.2014
Детский сайт kinder1.net
13:31 19.02.2014
Как воспитывать мальчика?

Законы РК, Указы Президента,
Постановления Правительства РК:


Указы Президента РК:

☆ 15:39 13.09.2019 Мектеп бас­шыларына! Руково­дителям учре­ждений обра­зования!
Қазақстан Республикасы Президентінің 26 тамыздағы 2019 жарлығы № 134 Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссия құру туралы...

☆ 10:23 12.09.2019 Мектеп бас­шыларына! Руково­дителям учре­ждений обра­зования!
Қазақстан Республикасы Президентінің 26 тамыздағы 2019 жарлығы № 133 «Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі мемлекеттік комиссия құру туралы»...

☆ 13:49 06.03.2018 Мектеп бас­шыларына! Руково­дителям учре­ждений обра­зования!
О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года № 569 «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику»...

☆  26 октября 2017 года Мектеп бас­шыларына! Руково­дителям учре­ждений обра­зования!
Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы / О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику...

☆ Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 384 Жарлығымен БЕКІТІЛГЕН Документ постоянного применения! Қазақстан Республикасындағы 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ...
Законы РК:

☆ 2016 жылғы 12 қаңтар Документ постоянного применения! 01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі...

☆ 12 января 2016г. Документ постоянного применения! Введен в действие с 01.01.2016 Трудовой кодекс Республики Казахстан...

☆ 26 декабря 2012г. Документ постоянного применения! Конституция Республики Казахстан Конституция принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.03.2017 г.)...

☆ 26 декабря 2012г. Документ постоянного применения! Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III Об образовании ...

☆ 02 февраля 2011г. Документ постоянного применения! Закон РК О государственных закупках (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.03.2010 г.)...

☆ 25 мая 2007г. Документ постоянного применения! 15 мая 2007 года № 253-III ЗРК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования труда...
Послания Президента РК:

☆ 23 қараша 2018г. Документ постоянного применения! Мемлекет басшысының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы 21 қараша 2018...

☆ 23 ноября 2018г. Документ постоянного применения! Статья Главы государства «Семь граней Великой степи» 21 ноября 2018 г....

☆ 7 қазан 2018г. Документ постоянного применения! Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2018 жылғы 5 қазан....

☆ 7 октября 2018г. Документ постоянного применения! Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 5 октября 2018 г....

☆ 26 декабря 2012г. Документ постоянного применения! Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017 г...
Постановления Правительства РК:

  ☆ 17 қаңтар 2020ж. Тұрақты қолданылатын құжат! Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулы Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы...

  ☆ 17 января 2020г. Документ постоянного применения! Постановление Правительства Республики Казахстан № 988 от 27.12.2019 года Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы...

  ☆ 05 сентября 2017г. Документ постоянного применения! Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2017 года № 484 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней образования"...

  ☆ 05 сентября 2017г. Документ постоянного применения! Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов образования соответствующих уровней образования»"...

  ☆ 11 апреля 2013г. Документ постоянного применения! Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2012 года №178 "Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санаторным и оздоровительным объектам"...

  ☆ 26 декабря 2012г. Документ постоянного применения! Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2010 года № 16 Правила аттестации педагогических работников...

  ☆ 30 января 2008г. Документ постоянного применения! Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2006 года N 175 Об утверждении видов и форм (описание) документов государственного образца об образовании и Правил их выдачи...

  

  Астана — столица Великой степи!

  Посещение образовательно-познавательного центра «Әсем»

  Воспитанники центра провели для Президента Казахстана экскурсию по учебным аудиториям и лабораторным кабинетам.

  В свою очередь Нурсултан Назарбаев рассказал представителям молодежи о стипендиальной программе «Болашак», Назарбаев Университете, Назарбаев Интеллектуальных школах и эффекте, который они оказывают на экономику страны в целом.

  Молодежь области стремится получить образование в нефтегазовой сфере. Сегодня цены на нефть относительно стабильны, но через несколько лет они могут снизиться, а добыча – сократиться. Поэтому необходимо выбирать то образование, которое будет востребовано в будущем, - сказал Глава государства.

  В ходе беседы с представителями общественности Президент Казахстана отметил, что Актюбинская область является одним из наиболее быстрорастущих регионов страны, и подчеркнул, что за 20 лет население города Актобе выросло в два раза и в настоящее время превышает полмиллиона человек.

  Благодаря богатым природным ресурсам, развитому производству и горнодобывающей отрасли Актобе стал центром Западного Казахстана, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

  Отмечая положительную динамику социально-экономического развития области, Глава государства указал на ряд вопросов, озвученных в новом Послании народу Казахстана и требующих решения на уровне региона.

  С 2019 года минимальная заработная плата увеличится в 1,5 раза. Это отразится на благосостоянии 40 тысяч актюбинцев, половина из которых являются работниками бюджетной сферы. Уверен, что крупные предприятия поддержат эту инициативу, - заявил Президент Казахстана.

  Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах развития транспортной инфраструктуры и улучшения качества дорог местного значения.

  Учитывая географическое положение области, необходимо расширить транзитные возможности для торговли со странами Евразийского экономического союза, - поручил Глава государства.

  Выступая перед журналистами, Президент Казахстана по итогам визита дал высокую оценку деятельности руководства региона в достижении основных социально-экономических показателей и реализации государственных программ.

  Экономика области растет, строятся дороги, школы, развивается городская инфраструктура. Благосостояние актюбинцев улучшается. Местным исполнительным органам необходимо сосредоточить усилия на улучшении качества жизни населения и дальнейшей реализации «Пяти социальных инициатив» и Послания народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», - сказал Нурсултан Назарбаев.


  Опубликовано на сайте Президента РК

  «Ұлттық домбыра» күнін тойлауға арналған «Домбыра дастан» атты мерекелік шара өтті.


  ◄ 18:02 01.07.2018 ►«Ұлттық домбыра» күнін Мерекелік шара барысында оқушылар арасында күй тартыс ұйымдастырылып, қалалық білім бөлімінің атынан жеңімпазға үкілі домбыра сыйға табыс етілді...

  Қоғамда ұлттық мәдениет пен бірегейлікті сақтау мен қайта жаңғырту идеясының төңірегінде және одан әрі топтастыру мақсатында, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жарлығымен ағымдағы жылдың шілде айының бірінші жексенбі күні «Ұлттық домбыра» күні болып тағайындалды. Ақтобе қаласының әкімдігі мен Қалалық білім бөлімінің ұйымдастыруымен 30 маусым күні Ақтөбе қаласының Ә.Молдағұлова даңғылы бойында орналасқан Домбыра монументінің жанында «Ұлттық домбыра» күнін тойлауға арналған «Домбыра дастан» атты мерекелік шара өтті.

  Мерекенің басты мақсаты ұлттық құндылығымыз, байлығымыз, киелі аспабымыз – домбыраны насихаттау. Концерттік бағдарламамен қатар қаламыздың дарынды оқушыларының көрмесі де ұйымдастырылады.

  Әр ел, әр ұлт өз дәстүрімен ерек¬ше¬ле¬неді. Ата дәстүрін ұмыт қалдырмай берік ұстана білген халық көш басында жүретіні айдан анық. Дәстүрсіздік рухсыздыққа апаратыны айтпасада белгілі. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында биылғы жылы алғаш рет аталып өтетін бұл мерекенің маңызы өте зор деп санаймыз. Домбыраның техникалық мүмкіндіктері артқан сайын домбыра тарту өнері де едәуір өрге басып, байи түсті. Мереке барысында қала тұрғындарына киелі аспапта орындалатын күй өнерінің «төкпе» және «шертпе» қағыстары да көрсетілді. Осынау ұлттық құндылығы терең аспабымыздың бағасын халықаралық дәрежедегі ғалымдар, ақын, жазушыларда айтып кеткен. Мерекелік шара барысында оқушылар арасында күй тартыс ұйымдастырылып, қалалық білім бөлімінің атынан жеңімпазға үкілі домбыра сыйға табыс етілді.

  Проведено праздничное мероприятие «Домбыра дастан», посвященное Национальному дню домбры.

  Акиматом г.Актобе совместно с городским отделом образования 30 июня возле монумента «Домбыра» на проспекте А.Молдагуловой проведено праздничное мероприятие «Домбыра дастан», посвященное Национальному дню домбры.

  В целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности первое воскресенье июля Указом президента РК Н.А.Назарбаева было утверждено Национальным днем домбры. Главная цель праздника – популяризация бесценного богатства и сокровища нации инструмента Домбры. Наряду с концертной программой была организована выставка работ одаренных детей города. Высокую оценку национальному инструменту дали ученые, поэты и писатели мирового уровня. Велик тот народ, который трепетно и бережно относится к своим национальным традициям и культуре.Этот впервые увидевший свет праздник в рамках программы «Рухани жаңғыру» несет в себе очень большую моральную роль.

  С ростом богатых технических возможностей инструмента, несомненно, растет и исполнительское мастерство домбристов. Так, в ходе празднования горожанам были продемонстрированы такие особые направления в исполнении на домбре как «төкпе» и «шертпе». Завершился праздник «Күй тартыс» (состязание среди домбристов), где главным призом был инструмент ДОМБЫРА.


  Автор: Нәкеш Акан Алтайұлы
  akan.nakesh@mail.ru

  24 февраля в Академии творчества официально стартовал Год ребенка в Актобе


  ◄ 14:48 26.02.2018 ►В Актобе стартовал Год ребенка В течении года будут проводится различные мероприятия под девизом: «Бақытты бала – Мәңгілік ел кепілі»...

  В рамках программы «Рухани жаңғыру», акции «Туған жерге тағзым» по инициативе акима области Б.Сапарбаева в регионе 2018 год объявлен годом ребенка. В ходе реализации данного проекта в городе Актобе в течении года будут проводится различные мероприятия под девизом: «Бақытты бала – Мәңгілік ел кепілі».

  Сегодня в Академии творчества в Актобе в Академии творчества (микр «Батыс-2») был дан официальный старт года ребенка в Актобе и состоялась благотворительная акция «Жүрек жылуы». В мероприятии приняли участие аким Актюбинской области Б.Сапарбаев, аким г.Актобе И.Испанов, депутаты маслихатов, предприниматели, меценаты города, дети -сироты, опекуны. Перед началом акции в фойе Академии творчества, украшенном баннером с эмблемой акции «Жүрек жылуы», гостей праздника приветствовали и выступили творческие коллективы школы искусств им Казангапа, семейный оркестр семьи Жетесовых, танцевальная группа Брейкдэнс. Различные мероприятия проводила с детьми группа аниматоров. Также в фойе была расположена выставка картин и рисунков, а также специальный ящик для сбора благотворительных средств, куда опускали свои пожертвования в ходе акции неравнодушные актюбинцы.

  Праздник продолжился в зале песней «Мир детям» в исполнении детского хора. Ведущие благотворительной акции приветствовали всех участников мероприятия, всех кто находится в этом зале, всех, кто пришёл в Академию творчества, чтобы подарить радость людям, которые нуждаются в нашем внимании и участии, всех, кто пришёл сюда с желанием творить добро. Никого не оставил равнодушным видеоролик о судьбе Кайрата Бисембина, который в детстве остался сиротой. Кайрат не только рассказал о своей сложной жизни в прошлом, но и высоко оценил деятельность властей и меценатов, проводимую сейчас по поддержке детей-сирот.

  С приветственным словом к собравшимся обратился аким Актюбинской области Б.Сапарбаев. Затем глава региона вручил трем детям-сиротам, состоящим в очереди на получения жилья, ключи от квартир в новом доме в микрорайоне «Нур Актобе». Счастливыми обладателями жилья стали Уразбаева Асель, 01.11.1986 г.р, Махамбетов Медет, 23.01.1988 г.р. и Захарова Лариса 22.03.1987 г.р. В зале также находились 7 актюбинцев, которые на днях получили ключи от квартир по категории «дети-сироты». На ЛЭД-экране появился логотип «Бақытты бала-Мәңгілік Ел кепілі», символизирующий старт Года ребенка в Актобе.

  Как известно, в рамках года ребенка в Актобе реализуется социальный проект по оказанию помощи детям-сиротам. На сегодня из 372 детей, нуждающихся в жилье, за 258 детьми закреплены спонсоры для накопления средств на жилье. Зал дружно приветствовал аплодисментами 19 актюбинских предпринимателей, представителей трудовых коллективов, которые также взяли шефство на 19 детьми-сиротами и вручили им сегодня сертификаты по перечислению средств на первый взнос в Жилстройсбербанк. За сегодняшний день благодоря нашим спонсорам, было собрано 7,250,000 тенге благотворительных сборов. Из них на 5,000,000 было вручено 100 пакетов верхней одежды от предпринимателя, директора торгового дома «Тері сарай» Алмагуль Бикеновой.

  С призывом поддержать добрыми делами Год ребенка к собравшимся обратился предприниматель Халетов Александр Хажетович. Аплодисментами все приветствовали представителей Филиал АО КТЖ «Грузовые перевозки Актюбинское отделение ГП» и Актюбинского Колледжа строительства и бизнеса, которые уже приняли на работу двух детей –сирот по ходатайству акима города. В ходе концерта выступили артисты «Народного» театра клоунады «Мы вас любим», оркестр семьи Жетесовых, воспитывающих 10 детей-сирот и другие творческие колективы.

  Все участники выражали надежду, что сегодняшний концерт, как и вся неделя милосердия и толерантности, сделают кого-то лучше, кому-то помог. Быть добрым и отзывчивым иногда трудно, но жизненно необходимо, ведь это чувство делает нас сильнее. После окончания мероприятия дети получили в подарок мороженое от акима области и вместе с ним запустили в небо разноцветные шары.


  Опубликовано на сайте акимата

  Конкурс «Самый лучший папа»

  В средней школе № 64 был проведен городской конкурс «Самый лучший папа», организованный Городским научно-методическим центром Отдела образования г. Актобе и городским молодежным ресурсным центром по инициативе комиссии по делам женщин и семейной политике при акиме города Актобе в преддверии областного форума «Авторитет отца – престиж нации» под девизом «Он всё умеет, он всех сильней».

  Согласно запланированным городским мероприятиям перед проведением областного форума «Авторитет отца – престиж нации» прошли городские конкурсы: конкурс фотографий «Интересные моменты, проведенные с отцом» и конкурс рисунков об отце глазами детей «Мой папа», - победителей которых наградили Грамотами акима города Актобе И. Испанова.

  Цель мероприятия: укрепление роли отца в воспитании ребенка, знакомство с умениями конкурсантов, направление пропаганды народной педагогики на развитие семейного сотрудничества и усиление связи школы с родителями.

  Из средних общеобразовательных школ города на участие в конкурсе поступило 20 заявок, из них были отобраны 8 пап.

  В составе жюри конкурса были следующие представители: директор городского научно-методического центра Жания Мухамбетова, координатор кризисного центра «Дом матери» Тансулу Лакова, руководитель городского молодежного ресурсного центра Жандос Табылганов, член попечительского совета средней школы № 40 Сакыпкерей Баймагамбетов, член совета отцов средней школы № 56 Жанибек Бекбосынов.

  Конкурс начался с этапа знакомства. В течение 2 минут каждый участник должен был рассказать о себе, сравнивая себя с какой-либо «сильной» вещью. Важна креативность представления. На следующем этапе конкурса нужно было разыграть диалог отца и сына в ходе подготовки уроков, затем необходимо пройти спортивный этап – поднимать гири, соревноваться в блектесу игре. На творческом этапе конкурса каждый участник должен был показать свои способности в каком – либо виде искусства. Особенностью данного конкурса было представление исполнения натюрморта на тему «Художником я не родился, художником сделали меня сыновья...»

  По итогам конкурса победители были награждены, поощрены подарками городского молодежного ресурсного центра.


  Спартакиада бағдарламасы бойынша

  Автор: Алтайұлы А., ҚҒӘО əдіскері.
  Опубликовано в Жаңалықтар

  Оқушылар арасында баскетбол Ақтөбе қаласының білім бөлімі және Қалалық ғылыми-әдістемелік Орталығының ұйымдастыруымен 20-25 қараша күндері қала мектептері арасында Спартакиада бағдарламасы бойынша оқушылар арасында баскетбол ойынынан жарыс өтуде.

  Негізі Спартакиада бағдарламасы бойынша биылғы оқу жылында спорттың 8 түрінен өткізу жоспарланған. Жарысқа 50-ден астам мектеп қатысуға ниет білдірді. Жарыс 6 күнге созылады, 20-22 қараша күндері қыз балалар, 23-25 күндері ер балалар арасында өткізіледі. Жарыс соңында қыз және ер балалар арасында анықталған жеңімпаздар облыстық көлемдегі жарыста қала намысын қорғайды.

  Қыз балалар арасындағы сайыста:

  І орын - № 9 ОМГ

  ІІ орын - № 13 ОМ

  ІІІ орын - № 25 ОМ


  Сауалнама: Оқушының интер­нет күнделігі
  Опрос: Электронный дневник ученика в интернете

  Оқушының интернет күнделігі: Электронный дневник ученика в интернете:
  Төменде таңдау жасаңыз:
  Ниже сделайте свой выбор:
  ◄ 11:43 16.12.2019 ►Сауалнама ОпросОқушының интернет күнделігі Электронный дневник ученика в интернете

  «Мудрая Сова» осталась у гимназии №32  Актюбинские школьники стали участниками ежегодной республиканской предметной олимпиады

  В академии творчества состоялось торжественное награждение победителей городского тура. Так сегодня чествуют победителей. Все трудности уже позади. На протяжении 2 дней гимназия №51 и средняя школа №56 принимали на своих площадках самых талантливых участников городского этапа ежегодной республиканской предметной олимпиады.

  Поздравить школьников пришли руководители общеобразовательных школ, ветераны педагогического труда, педагоги и родители, представители государственных и общественных организаций, председатели попечительских советов школ. Гран-при городской олимпиады «Мудрая Сова» осталась за школой-гимназией №32, которая заявила о себе, как самая сильная команда учащихся города Актобе. Среди школ-гимназий первое командное место получили школы-гимназии № 9 и 51, второе - школа-гимназия № 21, третье - школа-лицей № 23. Среди общеобразовательных школ первое командное место получила средняя школа № 60, второе место средняя № 56, третье место средние школы за номером 3, 8, 61, 64.  Полный текст на сайте: http://rikatv.kz/

  20:23 15.12.2019 ­­­ Полезные ссылки
  
  Образовательные ресурсы Интернета:


  12:14 15.03.2018
  Электронные учебники
  9:24 20.10.2017
  Қазақстан Ұлттық Тестілеу Орталығы, ҰБТ
  8:45 17.03.2018
  «Государственная программа» куль­турное наследие
  9:18 17.03.2018
  Большая электрон­ная библиотека
  14:12 09.10.2017
  Образовательное сообщество Казахстана
  18:02 09.10.2017
  Журнал «Современ­ное образование»
  14:37 10.10.2017
  Образовательный портал «Азбука.kz»
  17:29 03.03.2014
  Қарақұйрық.
  11:44 15.09.2014
  Родительское собрание
  14:48 06.03.2014
  Центр социальной адаптации и реабилитации детей
  13:44 05.03.2014
  Сообщество взаимо­помощи учителей
  11:57 21.02.2014
  Учитель и класс: как не сорвать урок.
  9:18 20.10.2017
  Все для поступающих
  12:42 02.05.2015
  Уроки физики для школьников
  10:06 05.01.2015
  Готовые олимпиады по математике
  10:54 28.09.2014
  Магазин "Любимые аудиокниги"
  9:05 23.11.2014
  Единое окно досту­па к образователь­ным ресурсам
  11:21 14.06.2015
  Библиотека Максима Мошкова
  8:04 30.11.2014
  Научная Библиотека Химического Факультета МГУ
  9:03 03.08.2014
  Математи­ческие загадки
  23:10 02.07.2014
  Детский сайт lukoshko.net
  13:29 19.02.2014
  Русский язык: как стать грамотным.
  


  Смотрите на
  Ak.idhost.kz:
  Минименю:

  14:52 11.04.2020

  Прямой эфир с Министром образования и науки РК Аймагамбетовым А.К.

  Во время прямого эфира министр подвел итоги первой недели дистанционного обучения. По его словам, в целом он остался доволен результатами. Кроме того, Аймагамбетов отметил, что к дистанционному формату готовились заранее насколько это было возможным.

  Самым важным стало известие о том, что в этом году в связи со сложившейся ситуацией у 9 и 11 классов отменили выпускные экзамены. Итоговая аттестация будет проводиться на основе годовых оценок.

  Подчеркнул, что на сегодняшний день никаких оснований, чтобы переносить ЕНТ нет. Также министр выразил слова благодарности учителям за работу в период чрезвычайного положения в непростых условиях.


  Сайттағы қосымша ақпарат: / Подробнее на сайте: https://www.zakon.kz/

  19:06 22.02.2020

  Великий сын казахской степи: буктрейлер

  Буктрейлер по Ауэзову «Путь Абая»

  В 2020 году в акции «Одна страна — одна книга» казахстанцы читают роман М. Ауэзова «Путь Абая» — о трудной судьбе великого поэта-просветителя Абая Кунанбаева. В романе показана сложная картина жизни казахского общества второй половины XIX века, когда рушился многовековой кочевой образ жизни казахов. За роман-эпопею Мухтару Ауэзову по праву была присуждена Ленинская премия (1959 г). «Путь Абая» вошел в «Библиотеку всемирной литературы».

  Сайттағы қосымша ақпарат: / Подробнее на сайте: http://stepbibl.kz/  Өзекті фото және бейне ақпарат.
  Актуальная фото и видеоинформация.

  Проблемы в сфере образования и способы их решения

  О проблемах в сфере образования и способах их решения говорили сегодня в реиональном центре коммуникаций. Брифинг на тему «Новые механизмы проведения государственного контроля в сфере образования» состоялся для представителей СМИ. 2020 год наступил, для сферы образования он станет годом некоторых изменений. Часть из них уже внедрена.

  Во-первых, сменилось название департамента, отвечающего за контроль над качеством обучения и другими вопросами, совершенствуются методы проверок на фоне оказания реальной помощи. В частности, для выявления и оказания адресной поддержки школ с низким качеством образовательных услуг, будет внедрен институт экспертного обзора на соответствие требованиям законодательства...  Подробнее на сайте http://rikatv.kz/

  О проблемах в сфере образования и способах их решения...
  ◄ 21:48 29.02.2020 ►Проблемы образованияНовые механизмы проведе­ния государственного конт­роля в сфере образования.

  9:47 15.12.2019

  Республиканская предметная олимпиада.

  Все трудности уже позади. На протяжении 2 дней гимназия №51 и средняя школа №56 принимали на своих площадках самых талантливых участников городского этапа ежегодной республиканской предметной олимпиады. В ней приняли участие 1390 учащихся городских школ. Все они боролись за право получить звание победителя или призера.

  Поздравить школьников пришли руководители общеобразовательных школ, ветераны педагогического труда, педагоги и родители, представители государственных и общественных организаций, председатели попечительских советов школ. Гран-при городской олимпиады «Мудрая Сова» осталась за школой-гимназией №32, которая заявила о себе, как самая сильная команда учащихся города Актобе. Среди школ-гимназий первое командное место получили школы-гимназии № 9 и 51, второе - школа-гимназия № 21, третье - школа-лицей № 23. Среди общеобразовательных школ первое командное место получила средняя школа № 60, второе место средняя № 56, третье место средние школы за номером 3, 8, 61, 64.

  Подробнее на сайте: http://rikatv.kz/
  Ежегодная республиканская предметная олимпиада.
  ◄ 9:47 15.12.2019 ►ОлимпиадаНаграждение победителей.

  Сауалнама: Оқушының интер­нет күнделігі
  Опрос: Электронный дневник ученика в интернете

  Оқушының интернет күнделігі: Электронный дневник ученика в интернете:
  Төменде таңдау жасаңыз:
  Ниже сделайте свой выбор:
  ◄ 11:41 17.12.2019 ►Сауалнама ОпросОқушының интернет күнделігі Электронный дневник ученика в интернете

  10:57 30.10.2019

  Открытие первого кабинета «Школа добропорядочности».

  В Актюбинском колледже транспорта, коммуникаций и новых технологий состоялось торжественное открытие кабинета «Школа добропорядочности». Работа школы направлена на развитие принципов честности, справедливости и гуманности среди студентов.

  Во всех учебных заведениях области сейчас проводят занятия на тему «Час Добра», в дальнейшем планируется открытие кабинетов «Школа добропорядочности». Вести борьбу с коррупцией и прививать принципы честности планируют с самого раннего возраста, поэтому в скором времени подобные кабинеты появятся в школах и детских садах.

  Подробнее на сайте: http://rikatv.kz/
  В скором времени подобные кабинеты появятся в школах и детских садах.
  ◄ 10:55 30.10.2019 ►Школа добропорядочностиОткрытие первого кабинета «Школы добропорядочности».

  Юбилей

  Школа юных летчиков распахнула свои двери для учеников в 1969 году. С того года, на протяжении уже пятидесяти лет, мальчишки учат основы аэродинамики и теорию полета. Но главной мечтой любого мальчика остается стать космонавтом и покорить просторы космоса.

  Что бы стать курсантом, от ребят требуется ежедневно вести тренировки не только тела, но и ума, главным критерием поступления в школу остается хорошая успеваемость и, главное желание мальчишек покорить 6-ой океан. В этом году в школе обучается 55 курсантов...

  Подробнее на сайте: http://rikatv.kz/
  Свой юбилей курсанты и педагогический состав отметили в Городском дворце школьников.
  ◄ 11:01 29.10.2019 ►Юбилей50-летие актюбинской школы юных летчиков имени Виктора Ивановича Пацаева.
  ◄ 9:25 14.10.2019 ►
  Крашеные волосы, хиджаб и "сменка": как можно выглядеть школьникам в Казахстане
  Крашеные волосы, хиджаб и "сменка": как можно выглядеть школьникам в Казахстане
  • Есть ли в Казахстане единая школьная форма?
  • Что делать, если девочкам запрещают носить брюки в школу?
  • Кто утверждает цвет колготок для девочек?
  • Если ребенок пришел не в форме, его не пустят в школу?
  • Какова ситуация с религиозной одеждой в школах?

  Главный эксперт департамента дошкольного и среднего образования министерства образования Калкен Жахин ответил на эти и многие другие вопросы... Подробнее на сайте: https://www.nur.kz


  ☎ 994224

  Поддержка сайта: А.Бакута.
  Copyright © 2006г
  Все права защищены
  e-mail: akschool-11@yandex.ru
  Услуги программиста. Web-сайты, восста­новление ОС, установка лицензионного ПО, настройка интернета и локальных сетей. Мониторинг учебной и педагогической деятельности. Контактные телефоны:
  тел. 994224
  сот. +77085164502
  WhatsApp. +77055371064
  Copyright © А.Бакута 2006г Все права защищены
  Яндекс.Метрика    Рейтинг@Mail.ru